نویسنده = سید عبدالله سجادی جاغرق
ارائه مدل کنش اجتماعی بر اساس الگوی آجیل پارسونز در نظام مهندسی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1401

علیرضا محمدی؛ افسانه زمانی مقدم؛ سید عبدالله سجادی جاغرق؛ غلامرضا معمارزاده طهران