نویسنده = سیدجواد امام‌جمعه‌زاده
بررسی تأثیر دینداری درونی و بیرونی بر انسجام ملی (مطالعه موردی: شهروندان شهر مشهد)

دوره 4، شماره 1، خرداد 1394

سیدجواد امام‌جمعه‌زاده؛ سیدعلیرضا آقاحسینی؛ سیدمرتضی نوعی باغبان