نویسنده = ابراهیم حاجیانی
شناسایی پیشرانهای موثر بر آینده کتاب در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401

محمد سرشار؛ سیدرضا صالحی امیری؛ ابراهیم حاجیانی


بررسی تأثیر فضای مجازی بر همدلی اجتماعی دانشجویان

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396

ابراهیم حاجیانی؛ فائزه مصلحی نیک


بررسی موانع تحقق طرح پیوست فرهنگی (براساس مقایسۀ میان نظر نخبگان و مدیران ارشد اجرایی کشور)

دوره 1، شماره 2، شهریور 1391

ابراهیم حاجیانی؛ حسین مظفر؛ عبدالعلی رضایی؛ مینو پورصالحی