نویسنده = مصطفی جواهری تقدس
راهبردهای عرصه میراث جهانی مبتنی بر تحلیل سناریوهای تغییر کاربری زمین شهر یزد

دوره 10، شماره 3، آذر 1400، صفحه 657-686

مصطفی جواهری تقدس؛ محسن رفیعیان؛ شیوا مطلب زاده


بررسی و تحلیل روند توسعه فضایی-کالبدی منطقه کلانشهری تهران بین سال‌های 1365 الی 1395

دوره 8، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 35-65

مهین نسترن؛ میثم بصیرت؛ مصطفی جواهری تقدس؛ مهین نسترن؛ اسفندیار زبردست؛ میثم بصیرت