نویسنده = طاهر روشندل اربطانی
طراحی سنجه‌های سنجش تأثیرگذاری تبلیغات در شبکه اجتماعی اینستاگرام

دوره 8، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 147-171

محمد عبدالحسینی؛ طاهر روشندل اربطانی؛ سید وحید عقیلی