کلیدواژه‌ها = یادگیری ماشین
طراحی نگاشت مفهومی سرمایه اجتماعی در بستر نظام قضایی با رویکرد متن کاوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401

حمید نادری؛ عطیه یوسفی؛ مهدی عبدالحمید