کلیدواژه‌ها = حضور محافظ توانمند
تبیین جامعه شناختی آزار جنسی کلامی: مطالعه موردی زنان معلول استان مازندران

دوره 9، شماره 4، دی 1399، صفحه 125-154

آفاق رستمیان؛ علی رحمانی فیروزجاه؛ علی اصغر عباسی اسفجیر