کلیدواژه‌ها = بازدارنده‎‏های اجتماعی
تحلیل بازدارنده‎‏های فرهنگی- اجتماعی گرایش به ارتکاب سرقت در سنندج

دوره 9، شماره 4، دی 1399، صفحه 155-184

سعید خانی؛ فرشید خضری؛ حسین محمدزاده؛ پرویز سبحانی