کلیدواژه‌ها = پیشران‌های تغییر کاربری زمین
راهبردهای عرصه میراث جهانی مبتنی بر تحلیل سناریوهای تغییر کاربری زمین شهر یزد

دوره 10، شماره 3، آذر 1400، صفحه 657-686

مصطفی جواهری تقدس؛ محسن رفیعیان؛ شیوا مطلب زاده