کلیدواژه‌ها = روش میک‌مک
شناسایی پیشرانهای موثر بر آینده کتاب در ایران

دوره 11، شماره 2، مهر 1401، صفحه 561-590

محمد سرشار؛ سیدرضا صالحی امیری؛ ابراهیم حاجیانی