کلیدواژه‌ها = تهران
مطالعه جامعه‌شناختی شیوع پاندمی کووید-19 و رابطه آن با احساس ناامنی اجتماعی (مطالعه موردی شهروندان شهر تهران)

دوره 10، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 319-355

طوبی زمانی؛ جواد مداحی؛ یزدان کریمی منجرموئی؛ غلامرضا باغ شیرین


نسبت‌سنجی حکمروایی خوب و شهر هوشمند (مطالعه موردی:شهر تهران)

دوره 9، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 67-90

سیدعلی هاشمی؛ میترا راه‌نجات؛ فتاح شریف زاده؛ محمدرضا سعدی


مخاطره‌های بافت فرسوده شهر تهران از دیدگاه کنشگران عادی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1394

احمد پور؛ ایرج قاسمی؛ حسین حاتمی‌نژاد