کلیدواژه‌ها = جهانی‌شدن
امکانات راهبردی و نتایج سیاسی اتخاذ رویکرد هرمنوتیکی در مواجهه ایران و غرب در عصر جهانی‌شدن

دوره 8، شماره 1، تیر 1398، صفحه 57-87

محسن رضائی جعفری؛ علی علی‌حسینی؛ علیرضا آقاحسینی؛ محمدرضا دهشیری


ارائه مدلی برای ارتقای سطح همکاری‌های علمی ـ بین‌المللی در آموزش عالی ایران

دوره 2، شماره 4، اسفند 1392

پریوش جعفری؛ حمیدرضا آراسته؛ نادرقلی قورچیان؛ هدی‌سادات محسنی