کلیدواژه‌ها = روش کیفی
تدوین الگوی خط‌مشی‌گذاری فضای مجازی کشور

دوره 3، شماره 4، اسفند 1393

حامد حاجی ملامیرزایی؛ حسین خنیفر؛ سیدمهدی الوانی


انسان‌شناسی تأثیرات اقتصادی گردشگری در مازندران

دوره 1، شماره 3، آذر 1391

سحر جعفری صالحی؛ محمد فاضلی؛ معصومه اشتیاقی