کلیدواژه‌ها = هرمنوتیک
امکانات راهبردی و نتایج سیاسی اتخاذ رویکرد هرمنوتیکی در مواجهه ایران و غرب در عصر جهانی‌شدن

دوره 8، شماره 1، تیر 1398، صفحه 57-87

محسن رضائی جعفری؛ علی علی‌حسینی؛ علیرضا آقاحسینی؛ محمدرضا دهشیری


هرمنوتیک و توسعه: رهیافتی هرمنوتیکی جهت مواجهه با گسست فکری در مفهوم توسعه

دوره 7، شماره 3، آذر 1397، صفحه 71-93

افشین علی پورپیجانی؛ سیدمهدی الوانی؛ حسین خنیفر؛ سید احمد موثقی؛ حمیدرضا یزدانی


کارآفرینی در قرآن و احادیث و نقش دانشگاه در پرورش کارآفرینان با روحیه اسلامی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 265-291

بنت الهدی ایزدی؛ کورش رضایی مقدم