کلیدواژه‌ها = اقتصاد
راهبردهای موثر بر تقویت ساختار اقتصاد فرهنگ ایران

دوره 7، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 103-138

زهرا مسعودی‌نیا؛ زهرا مسعودی‌نیا؛ علی رشیدپور؛ رضا ابراهیم‌زاده