دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. پایگاه اقتصادی- اجتماعی افراد و ذائقه فرهنگی مصرف کتاب (مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1400

مهدی نجفی؛ بهرام قدیمی؛ صدیقه محمد اسماعیل؛ علی باصری؛ زهرا علی پور درویشی


2. پیشنهاد یک مدل اولویت‌گذاری آینده‌پژوهانه علم و فناوری برای ایران براساس نظر خبرگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1400

علیرضا نصر اصفهانی؛ ناصر باقری مقدم؛ امیر ناظمی؛ عباس ملکی