ارزیابی سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در خصوص تغییر اقلیم

دوره 5، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 21-48

محسن ناصری؛ محمد صادق احدی


مؤلفه‌های فرهنگی و اجتماعی شادی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 33-73

نعمت الله فاضلی


بررسی تأثیر احساس محرومیت نسبی بر قوم‌گرایی سیاسی قوم تالش

دوره 10، شماره 3، آذر 1400، صفحه 487-524

علی احترامی؛ علی اصغر قاسمی؛ رضا سیمبر؛ حمید عباداللهی چنذانق


بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر شادکامی (مطالعه موردی: شهر کرمان)

دوره 1، شماره 4، اسفند 1391

بهنام زارع؛ مهدی امیرکافی


ارزیابی وضعیت توسعه منطقه‌ای در میان شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1392

حسین قنبری؛ شهاب نوبخت حقیقی؛ مسعود موسی‌خانی


بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان

دوره 2، شماره 3، آذر 1392

محمدحسن شمس‌الدینی؛ مهدی امیرکافی


مطالعه ثبات و تغییرات روابط خانوادگی در دو دهه 1360 و 1380

دوره 2، شماره 4، اسفند 1392

علی ربیعی؛ هاجر پاک‌کردکندی


واکاوی نوع نگاه به نهاد مسجد در سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 2، شهریور 1393

حسین عبدالملکی؛ احمد نادری؛ مجید سلیمانی سامانی