تعداد مقالات: 336

26. ارزیابی سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در خصوص تغییر اقلیم

دوره 5، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 21-48

محسن ناصری؛ محمد صادق احدی


29. مؤلفه‌های فرهنگی و اجتماعی شادی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 33-73

نعمت الله فاضلی


33. بررسی تأثیر احساس محرومیت نسبی بر قوم‌گرایی سیاسی قوم تالش

دوره 10، شماره 3، آذر 1400، صفحه 487-524

علی احترامی؛ علی اصغر قاسمی؛ رضا سیمبر؛ حمید عباداللهی چنذانق


34. مصرف‌گرایی در جامعه و تأثیر آن بر محیط زیست شهری: رویکردی نوین

دوره 1، شماره 1، تیر 1391

حسین بنی‌فاطمه؛ فهیمه حسین‌نژاد


37. بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر شادکامی (مطالعه موردی: شهر کرمان)

دوره 1، شماره 4، اسفند 1391

بهنام زارع؛ مهدی امیرکافی


38. ارزیابی وضعیت توسعه منطقه‌ای در میان شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1392

حسین قنبری؛ شهاب نوبخت حقیقی؛ مسعود موسی‌خانی


40. بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان

دوره 2، شماره 3، آذر 1392

محمدحسن شمس‌الدینی؛ مهدی امیرکافی


41. مطالعه ثبات و تغییرات روابط خانوادگی در دو دهه 1360 و 1380

دوره 2، شماره 4، اسفند 1392

علی ربیعی؛ هاجر پاک‌کردکندی


43. واکاوی نوع نگاه به نهاد مسجد در سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 2، شهریور 1393

حسین عبدالملکی؛ احمد نادری؛ مجید سلیمانی سامانی


47. راهبرد مدیریت یکپارچه آب و انرژی در تأمین امنیت آبی در شرایط خشکسالی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1394

آرش قدیمی؛ حامد قدیمی؛ مجید احتشامی


48. مطالعه اثر دینداری بر پایبندی اخلاقی در یک جمعیت دانشجویی

دوره 4، شماره 3، آذر 1394

سیدحسین سراج‌زاده؛ فرشید رحیمی


50. بررسی تغییرات اقلیمی به‌عنوان تهدیدی جدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی در دوران پس از جنگ سرد

دوره 5، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 49-68

جواد ابراهیم پور؛ حبیب اله فاضلی؛ علی نامدار