بررسی میزان کیفیت زندگی و ارتباط آن با هویت دینی (مطالعه موردی: شهر یاسوج)

دوره 3، شماره 4، اسفند 1393

اصغر میرفردی؛ سیروس احمدی؛ محمدحسین ابتکاری


بررسی مفهوم امنیت زیست‌محیطی با نگاهی به چالش‌های امنیت زیست‌محیطی ایران

دوره 5، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 199-231

وحید رنجبرحیدری؛ ابراهیم جمشیدی


تحلیل اجتماعی الگوهای مصرف انرژی در شهر تهران

دوره 5، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 217-244

سیدامیر طالبیان؛ محسن ابراهیم‌پور؛ احمد ملاکی


کنش سیاسی دانشجویان و تأثیر محرومیت نسبی بر آن

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 243-269

آمنه صدیقیان بیدگلی


کارآفرینی در قرآن و احادیث و نقش دانشگاه در پرورش کارآفرینان با روحیه اسلامی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 265-291

بنت الهدی ایزدی؛ کورش رضایی مقدم


بررسی کژکارکردی خانواده و عوامل مؤثر بر آن در شهر پاوه

دوره 5، شماره 3، دی 1395، صفحه 247-279

اسماعیل بلالی؛ یسرا عابدی


تحلیل جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر میزان گرایش زوجه به طلاق

دوره 5، شماره 3، دی 1395، صفحه 281-295

سیدعبدالحسین نبوی؛ کریم رضادوست؛ سحر مجتهدزاده؛ مرضیه شهریاری


هیدروپلیتیک خاورمیانه: مطالعه موردی حوضه دجله و فرات، رود نیل و رود اردن

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 311-331

محمدرضا فرجی؛ وحید رنجبرحیدری


مدیریت پایدار گردشگری (مطالعه موردی: شهر بجنورد)

دوره 4، شماره 1، خرداد 1394

عباس علیپور؛ مژگان بایندر


تحلیل محتوای کتاب‌های درسی دوره ابتدایی از منظر توجه به دیگری

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396

بهبود یاری قلی؛ سید احمد حسینی؛ صادق صیادی


شاخص‌های فرهنگی مؤثر در خلاقیت شهری (مطالعه موردی: استان سمنان)

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396

پری شکری فیروزجاه؛ سجاد فردوسی؛ محبوبه جلالی


اهرم‌های تغییر در فرایند مدیریت تصویر در سازمان صداوسیما

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 367-410

سیاوش صلواتیان؛ سید محمدرضا فیاضی؛ علی اکبر رزمجو