تعداد مقالات: 336

326. پیشنهاد یک مدل اولویت‌گذاری آینده‌پژوهانه علم و فناوری برای ایران براساس نظر خبرگان

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1401

علیرضا نصر اصفهانی؛ ناصر باقری مقدم؛ امیر ناظمی؛ عباس ملکی


328. طراحی و اعتبار یابی مدل بومی حکمرانی خوب مبتنی بر آموزه‌های دینی با رویکرد آمیخته

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1401

سید محمدرضا نبویان ‌حمزه‌کلایی؛ محمدرضا باقرزاده؛ سید احمد جعفری کلاریجانی؛ مجتبی طبری؛ محمد سعید باقرزاده


331. تأملی انتقادی بر فروپاشی سیاسی و اجتماعی در ایران

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1401

سعید حاجی ناصری؛ احسان خضری


332. راهبرد اصلی حاکمیت در نهادینه‌سازی فرهنگ از منظر قرآن

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1401

وحید وثوقی راد؛ ولی الله نقی پورفر


333. آسیب شناسی فرهنگی جشنوارۀ فیلم فجر از منظر سینمای تمدنی: مطالعۀ موردی چهلمین دوره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1401

ایمان عرفان منش


335. نقش محوری استحیاء در راهبردهای فرهنگی جامعه

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1401

محیا حکاکان؛ نفیسه فیاض بخش؛ عصمت سوادی؛ محمد رضا شاهرودی