مقاله


کد مقاله : 139409031523595000082

عنوان مقاله : تحليل سلوك امام سجاد عليه‌السلام در مديريت فرهنگي بعد از عاشورا

نشریه شماره : 13 فصل زمستان 1393

مشاهده شده : 508

فایل های مقاله : 366 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عليرضا اشتري تفرشي Ashtari.tafreshi@gmail.com استادیار دکترا
2 منا زينلي طرقي zeinali255@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

حيات امام سجاد عليه السلام مقارن با دوره‌اي خاص از شرايط فرهنگي اجتماعي تاريخ اسلام بود كه مي‌توان آن را دوره حاكميت فرهنگ جاهلي دانست؛ با اين حال ايشان هم‌زمان با مديريت اين فضاي فرهنگي، به بازآفريني فرهنگ اسلامي اقدام نمودند. در اين راستا از راهبردهايي بهره بردند: افشاي ماهيت فرهنگي بني اميه و طراحي سامانه فرهنگي. راهبرد كلي ايشان در اين ميان، الگوي خاصي از «فرهنگ و شخصيت» و ارتباط دوسويه اين دو بوده است. ايشان با بازآفريني فرهنگ اسلامي، شخصيت افراد پيراموني خود را تحت تأثير قرار دادند و در مقابل، اين شخصيت‌ها توانستند به بازآفريني فرهنگ اسلامي ياري رسانند. نظام فرهنگي امام (ع) نيز داراي راهبردي سامانه‌اي است كه در چند سطح و هر سطح در چندين لايه طبقه‌بندي مي‌شود. با توجه به توفيق راهكارهاي ايشان در برون‌رفت از فضاي فرهنگي ناهنجار و بازآفريني فرهنگ مطلوب، مي‌توان با بازخواني راهبرد امام سجاد عليه السلام از اين راهبرد در ديگر فضاهاي فرهنگي اجتماعي به تناسب بهره برد.