مقاله


کد مقاله : 13940903850505000029

عنوان مقاله : بررسي عوامل اجتماعي ـ فرهنگي مؤثر بر صرفه جويي آب در بين دانشجويان دانشگاه ياسوج

نشریه شماره : 15 فصل تابستان 1394

مشاهده شده : 634

فایل های مقاله : 310 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سيروس احمدي sahmadi@yu.ac.ir دانشیار دکترا
2 مريم مختاري mokhtari1380@yahoo.com استادیار دکترا
3 پريسا رضايي prisarezaiy@yahoo.com دانشجو کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

هدف مقاله حاضر بررسي صرفه‌جويي مصرف آب در بين دانشجويان و رابطه آن با آگاهي از پيامدهاي كمبود انرژي، تعهد و سرمايه فرهنگي، با استفاده از روش پيمايش است. جامعه آماري، دانشجويان دانشگاه ياسوج هستند كه 350 نفر به‌عنوان نمونه تعيين شده و با استفاده از روش نمونه‌گيري تصادفي چند‌مرحله‌اي، انتخاب شده‌اند. ابزار تحقيق، پرسشنامه‌هاي محقق‌ساخته يا استاندارد است كه با استفاده از اعتبار سازه و اعتبار محتوا تعيين اعتبار و با استفاده از ضريب آلفا يا آزمون مجدد، تعيين پايايي شده‌اند. يافته‌هاي توصيفي نشان داد: يك سوم پاسخگويان در مصرف آب صرفه‌جويي نمي‌كنند. مقايسه ميانگين افراد صرفه‌جو و غيرصرفه‌جو در متغيرهاي مستقل، بيانگر اين بود كه دو گروه به لحاظ آگاهي از پيامدهاي كمبود انرژي، تعهد و سرمايه فرهنگي، تفاوت معنادار دارند. تبيين متغير صرفه‌جويي در مصرف آب بر اساس مجموع متغيرها با روش رگرسيون لجستيك نشان داد: متغيرهاي تعهد، سن و معدل تحصيلي، قادرند 26 درصد واريانس صرفه‌جويي در مصرف آب را تبيين كنند