مقاله


کد مقاله : 1394090391215000033

عنوان مقاله : طراحي الگوي سياست‌هاي فرهنگي نظام آموزش و پرورش

نشریه شماره : 15 فصل تابستان 1394

مشاهده شده : 599

فایل های مقاله : 422 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهدي نويدادهم mahnavid@yahoo.com دانشجو دکترا
2 عليرضا صادق‌زاده قمصري ali_sadeq@modares.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

هدف مقاله حاضر، طراحي الگوي سياست‌هاي فرهنگي نظام آموزش و پرورش است. پژوهش حاضر از نظر هدف، كاربردي و از نظر نوع داده‌ها، كيفي بوده و مبتني بر رويكرد گراندد تئوري، با مراجعه به انديشمندان و خبرگان موضوع و پيگيري مراحل سه‌گانه كدگذاري، الگوي نهايي ارائه شده است. جامعه آماري، مديران و كارشناسان آموزش و پرورش نهادهاي دولتي و غيردولتي، اعضاي حقيقي و حقوقي شوراي‌ عالي انقلاب فرهنگي، وزير، معاونين، مديران و كارشناسان ارشد وزارت آموزش و پرورش و سازمان‌هاي متبوع در ايران هستند. با روش نمونه‌گيري گلوله‌برفي و رعايت نمونه‌گيري مبتني بر هدف، به 50 خبره مراجعه شد. ابزار گردآوري داده‌ها تركيبي از فيش‌برداري، مصاحبه و پرسشنامه است. براي تحليل داده‌ها از آزمون t تك‌نمونه‌اي استفاده شد. الگوي نهايي، مبتني بر يافته‌هاي علمي و پژوهشي، تجزيه و تحليل الگوهاي سياست‌گذاري مشابه در داخل و خارج و تجربيات پژوهشگر در 22 مؤلفه ارائه شد. درجه تناسب الگو 153/4 از 5 بوده و با 95 درصد اطمينان مورد تأييد قرار گرفت.