مقاله


کد مقاله : 13940903922585000039

عنوان مقاله : سبب‌شناسي تغييرات الگوي مصرف مواد مخدر در ميان شهروندان جمهوري اسلامي ايران

نشریه شماره : 15 فصل تابستان 1394

مشاهده شده : 560

فایل های مقاله : 475 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علي قنبري alighanbari14@yahoo.com استادیار دکترا
2 كامران ربيعي rabiei_k@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

هدف اصلي مقاله حاضر، ارائه توصيفي از وضعيت سوء‌مصرف مواد مخدر و سبب‌شناسي و فهم تغييرات الگوي مصرف مواد مخدر در ايران است. بنابراين، با استفاده از داده‌هاي ثانويه و با فراتحليل پژوهش‌هاي انجام شده طي سال‌هاي 1378 تا 1391 تغييرات الگوي مصرف مواد مخدر در ايران و علل اين تغيير مورد ارزيابي و تحليل قرار مي‌گيرد. شواهد تجربي و داده‌هاي مختلف نشان‌دهنده كاهش سن مصرف مواد مخدر در جامعه ايراني و تغيير الگوي مصرف مواد مخدر، به‌ويژه در ميان گروه سني جوانان و زنان است. در ايران يكي ديگر از تغييرات مهم الگوي مصرف مواد مخدر، تغيير در ميزان تحصيلات مصرف‌كنندگان است، به نحوي كه اكنون با پديده معتادان تحصيلكرده مواجهيم. طبق «نظريه هويت فرهنگي» روندهاي يادشده را مي‌توان بر اساس هويت‌يابي افراد در خرده‌فرهنگ‌هاي مصرف جديد جست‌وجو كرد. بخشي از تغييرات يادشده را مي‌توان در تغييرات هويتي زنان، جوانان تحصيلكرده‌ و تغيير درك آنان از كيستي خود و بازتعريف نقش‌هاي اجتماعي جست‌وجو كرد.