مقاله


کد مقاله : 1394090396145000034

عنوان مقاله : برآورد روند سرمايه فرهنگي در ايران

نشریه شماره : 15 فصل تابستان 1394

مشاهده شده : 638

فایل های مقاله : 422 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سيدكمال صادقي sadeghiseyedkamal@gmail.com دانشیار دکترا
2 رضا رنج‌پور reza. ranjpour@gmail.com استادیار دکترا
3 محمدعلي متفكرآزاد motafakker@tabrizu.ac.ir استاد دکترا
4 احمد اسدزاده assadzadeh@tabrizu.ac.ir دانشیار دکترا
5 سعيد گرشاسبي فخر garshasebi.saeid@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

هدف اين مقاله، مطالعه اجزاي سرمايه فرهنگي و تخمين آن براي استان‌هاي ايران است. طبق تعريف تراسبي، سرمايه فرهنگي ذخيره‌اي از ابزارهاي فرهنگي ملموس و ناملموس شامل ساختمان‌ها، ساختارها، مكان‌ها و موقعيت‌هايي با بار معنايي فرهنگي، آثار هنري و صنايع دستي و مجموعه‌اي از ايده‌ها، اعمال، باورها، سنت‌ها و ارزش‌هاست. با استفاده از 36 متغير مرتبط با سرمايه فرهنگي، داده‌هاي مورد نياز جمع‌آوري و نرماليزه شد و سرمايه فرهنگي و روند آن براي 28 استان در بازه زماني 92-1383 محاسبه شد. نتايج نشان مي‌دهد: استان مركزي داراي بالاترين ميانگين سرمايه فرهنگي و سيستان و بلوچستان داراي پايين‌ترين ميانگين سرمايه فرهنگي است. به‌طور ميانگين، بالاترين سرمايه فرهنگي كشور در دوره مورد بررسي مربوط به سال 1391 و پايين‌ترين مربوط به سال1384 است.