مقاله


کد مقاله : 139409091253335000246

عنوان مقاله : بررسي تأثير ميزان استفاده از انواع رسانه‌ها بر سرمايه اجتماعي (مورد مطالعه: جوانان 29- 15 ساله ساكن شهر شيراز)

نشریه شماره : 14 فصل بهار 1394

مشاهده شده : 622

فایل های مقاله : 344 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 آرمان حيدري alheidari2011@yyu.ac.ir استادیار دکترا
2 عبدالرحيم دهقاني adehghani26@yahoo.com دانشجو دکترا

چکیده مقاله

اين مقاله رابطۀ رسانه‌ها و سرمايۀ اجتماعي را به‌صورت تجربي و با روش پيمايشي در بين جوانان شهر شيراز بررسي كرده است. بر اساس جدول لين، 600 نفر از جوانان شهر شيراز به‌عنوان نمونه تعيين شدند (روش خوشه‌اي طبقه‌اي و تصادفي). سرمايۀ اجتماعي بر اساس سه مؤلفۀ اعتماد اجتماعي تعميم‌يافته، اعتماد نهادي (گيدنز) و تصور از افزايش جرم و جنايت (فوكوياما) ارزيابي شد. رسانه‌ها بر اساس تحليل عامل اكتشافي، به چهار دستۀ رسانه‌هاي شخصي و فردي، جمعي داخلي، جمعي خارجي و مجازي تقسيم شدند. بر اساس نتايج، همبستگي رسانه‌هاي جمعي داخلي با اعتماد اجتماعي و اعتماد نهادي مثبت و معنادار و با تصور از افزايش جرم در جامعه منفي و معكوس بوده است. برعكس، همبستگي رسانه‌هاي جمعي خارجي با اعتماد تعميم‌يافته و نهادي منفي و با تصور از افزايش جرم در جامعه مثبت بوده است. همبستگي رسانه‌هاي شخصي با هيچ يك از ابعاد سرمايه اجتماعي معنادار نبوده و رسانه‌هاي مجازي تنها با بعد اعتماد تعميم‌يافته همبستگي منفي و معناداري داشته است.