مقاله


کد مقاله : 139409091256345000247

عنوان مقاله : الگويي مطلوب از شاخص‌هاي سنجش امور فرهنگي در رسانه ملي

نشریه شماره : 14 فصل بهار 1394

مشاهده شده : 498

فایل های مقاله : 413 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد سليمي salimi.moheb@gmail.com دانش آموخته دکترا
2 سيدرضا صالحي اميري dr.salehiamiri@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

شناخت و ارزيابي دقيق و كمي از وضعيت موجود فرهنگ و برآورد ميزان تغيير و تحولات آن، از ضرورت‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي فرهنگي است كه نيازمند الگويي جامع و منطقي از شاخص‌هاي فرهنگي است. به جهت پيچيدگي‌هاي فرهنگ و نيز بستگي تام موضوع با مباني نظري، در اين مقاله، ابتدا مباني فلسفي، انسان‌شناختي و جامعه‌شناختي و همچنين شاخص‌هاي رايج فرهنگي بررسي شده و با استفاده از آراي صاحب‌نظران اين حوزه و مبتني بر روش نظام‌گرا، مدلي جامع در سه بخش كلي «امور فرهنگي»، «فعاليت‌هاي فرهنگي» و «مقدورات فرهنگي» براي سه سطح توسعه، كلان و خرد طراحي شده است. به‌دليل گستردگي اين الگو، در اين مقاله تنها به تبيين امور فرهنگي ـ به عنوان اصلي‌ترين بخش فرهنگ ـ بسنده شده و در اين خصوص، مؤلفه‌هاي مناسبي براي سطوح توسعه و كلان جامعه و نيز براي سطح خرد - جهت سنجش ويژگي‌هاي فرهنگي افراد، خانواده‌ها و سازمان‌ها ـ طرح شده است. براي مؤلفه‌هاي ياد شده مصاديقي بارز و قابل ارزيابي از شاخص‌ها بيان شده است. در آخر نيز با توجه به اقتضائات خاص رسانه ملي، بهرگيري از الگوي مذكور در رسانه بحث شده است.