مقاله


کد مقاله : 139409091314245000254

عنوان مقاله : بررسي تأثير دينداري دروني و بيروني بر انسجام ملي (مطالعه موردي: شهروندان شهر مشهد)

نشریه شماره : 14 فصل بهار 1394

مشاهده شده : 575

فایل های مقاله : 312 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سيدمرتضي نوعي باغبان noie1364@yahoo.com دانشجو دکترا
2 سيدعليرضا آقاحسيني alireza.aghahosseini@gmail.com استادیار دکترا
3 سيدجواد امام‌جمعه‌زاده javademam@yahoo.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

ايجاد انسجام ملي به‌عنوان يكي از ابعاد اصلي همبستگي اجتماعي، از جمله دغدغه‌هاي جدي كشورهاي مستقل بوده و از مهم‌ترين فوايد آن، برقراري امنيت ملي است كه ارتباط عميقي با چگونگي پيوند مردم با يكديگر و مردم با حاكميت، در قالب انسجام‌سازي درون يك كشور دارد. امروزه بازشناسي و بازسازي عوامل كانوني مؤلفه‌هاي پويا و پايدار «انسجام ملي»، يك ضرورت علمي و الزام پژوهشي است. در اين راستا، يكي از عوامل تأثير گذار بر انسجام ملي در ايران، ميزان دينداري موجود در شهروندان جامعه است. اين مقاله تلاش دارد ارتباط نظري بين دو مفهوم انسجام ملي و دينداري را در بين شهروندان شهر مشهد، واكاوي كند. پژوهش حاضر با تقسيم دينداري به دو نوع دروني و بيروني و با استفاده از روش پيمايشي، نشان مي‌دهدكه افزايش دينداري دروني باعث افزايش ميزان انسجام ملي شهروندان مي‌شود، اين در حالي است كه دينداري بيروني رابطه معناداري با انسجام ملي ندارد.