مقاله


کد مقاله : 139412251151295001885

عنوان مقاله : تحليل جامعه‌شناختي پيامدهاي رسانه‌هاي اجتماعي بر ارزش‌هاي جوانان ايراني

نشریه شماره : 17 فصل زمستان 1394

مشاهده شده : 672

فایل های مقاله : 355 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 صمد رسول‌زاده اقدم samad1356@gmail.com استادیار دکترا
2 سيداحمد ميرمحمدتبار ahmad_mirtabar@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
3 سيمين افشار simin_afshar@ymail.com دانشجو دانشجوی دکترا
4 صمد عدلی پور samadadlipour@gmail.com استاد دکترا

چکیده مقاله

مقاله حاضر، رابطه حضور و تعامل در رسانه‌هاي اجتماعي را با ارزش‌هاي جوانان مورد مطالعه قرار مي‌دهد. پرسش اصلي اين است كه استفاده از رسانه‌هاي اجتماعي چه تأثيري بر پايبندي جوانان به ارزش‌ها دارد. اين مقاله به ‌صورت پيمايشي و با استفاده از روش نمونه‌گيري داوطلبانه و در دسترس و بهره‌گيري از پرسشنامه اينترنتي محقق‌ساخته صورت گرفته است. جامعه آماري پژوهش را كاربران جوان رسانه‌هاي اجتماعي در پنج شهر اصفهان، تهران، تبريز، مشهد و ساري در سال 1393 تشكيل مي‌دهند و حجم نمونه برابر با 2100 نفر است. يافته‌هاي پژوهش حاكي از آن است كه بين مدت زمان عضويت در رسانه‌هاي اجتماعي، ميزان استفاده از رسانه‌هاي اجتماعي، نوع استفاده و واقعي تلقي كردن محتواي مطالب ارائه ‌شده در رسانه‌هاي اجتماعي و پايبندي جوانان به ارزش‌هاي خانوادگي، ديني و اجتماعي و فرهنگي رابطه معنادار معكوس وجود دارد.