مقاله


کد مقاله : 139412251157565001886

عنوان مقاله : شناسايي و رتبه‌بندي ميزان موفقيت شبكه‌هاي اجتماعي در ايفاي نقش‌هاي آموزشي از نظر نخبگان رسانه

نشریه شماره : 17 فصل زمستان 1394

مشاهده شده : 645

فایل های مقاله : 271 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مستوره عزت‌زاده mastooreh.e@hotmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 علي ربيعي alirabieipnu@pnu.ac.ir دانشیار دکترا
3 علي‌اكبر فرهنگي dr_aafarhangi@yahoo.com استاد دکترا
4 محمد سلطاني‌فر msoltanifar@yahoo.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

اين مقاله با هدف شناسايي و رتبه‌بندي ميزان موفقيت شبكه‌هاي اجتماعي در ايفاي نقش آموزشي آنها از نظر نخبگان رسانه انجام شده است، روش پژوهش اين مقاله تركيبي (پرسشنامه كارت كيو و تحليل عاملي) است. گويه‌هاي ايفاي نقش آموزشي شبكه‌هاي اجتماعي از طريق از گروه كانون شناسايي شد، به جهت تنوع و تعدد شبكه‌هاي اجتماعي دو نمونه پركاربر داخلي و دو نمونه پركاربر خارجي مطابق گروه كانوني انتخاب شد و سپس توسط نخبگان رسانه مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج نشان داد: نقش آموزشي شبكه‌هاي اجتماعي در مقايسه با چهار نقش ديگر در رتبه آخر قرار دارد. از طرفي بررسي نقش‌هاي آموزشي نشان داد كه بالاترين رتبه، به ايجاد تبادل معلومات عمومي كاربران با يكديگر در شبكه‌هاي اجتماعي و در پايين‌ترين رتبه، آموزش‌هاي تخصصي اقشار گوناگون در شبكه‌هاي اجتماعي رتبه‌بندي شدند.