شناسنامه


صاحب امتیاز: پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام

 مدیر مسئول: دکتر محسن رضایی

 سردبیر: دکتر خرم‌شاد

 جانشين سردبیر: دکتر ابراهيم حاجياني