فهرست مقالات


شماره 14 سال 4
بهار 1394
دانلود فایل

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139409091249305000245 بررسي نقش شركت‌هاي كوچك و متوسط دانش‌بنيان در شاخۀ توليد دانش و فناوري، بر كاهش اثرات تحريم‌هاي محصولات الكترونيك فناوري بالا عليه ايران
محمدتقي اميني
سيدمحمد ميرمحمدي
حسن قصاع
2 139409091253335000246 بررسي تأثير ميزان استفاده از انواع رسانه‌ها بر سرمايه اجتماعي (مورد مطالعه: جوانان 29- 15 ساله ساكن شهر شيراز)
آرمان حيدري
عبدالرحيم دهقاني
3 139409091256345000247 الگويي مطلوب از شاخص‌هاي سنجش امور فرهنگي در رسانه ملي
محمد سليمي
سيدرضا صالحي اميري
4 139409091259435000248 بررسي تأثير توسعه منطقه عسلويه بر كيفيت زندگي (با رويكرد رشد صنعتي)
نگين حجازي
رضا فاضل
علی نقی فقیهی
5 13940909134445000250 مديريت پايدار گردشگري (مطالعه موردي: شهر بجنورد)
عباس عليپور
مژگان بايندر
6 139409091310425000253 مخاطره‌هاي بافت فرسوده شهر تهران از ديدگاه كنشگران عادي
ايرج قاسمي
احمد پوراحمد
حسين حاتمي‌نژاد
7 139409091314245000254 بررسي تأثير دينداري دروني و بيروني بر انسجام ملي (مطالعه موردي: شهروندان شهر مشهد)
سيدمرتضي نوعي باغبان
سيدعليرضا آقاحسيني
سيدجواد امام‌جمعه‌زاده
8 139409091317355000256 اعتياد اينترنتي و عوامل مؤثر بر آن در بين دانش‌آموزان دختر دبيرستان‌هاي شهر كرمان
سوده مقصودي
سميرا تندولي
9 139409091321165000259 مدل معادلات ساختاري رابطه مؤلفه‌هاي دينداري با مؤلفه‌هاي سلامت اجتماعي دانشجويان
مجيد كفاشي