فهرست مقالات


شماره 12 سال 3
پاییز 1393
دانلود فایل

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139409091540555000281 بي‌انضباطي و قانون‌گريزي: در جست‌وجوي طرحي نو براي حاكميت قانون در ايران
محمد رضايي
2 139409091543235000282 بررسي رابطه عوامل جامعه‌پذيري (خانواده و رسانه‌هاي جمعي) و ميزان گرايش به قانون‌گريزي (مورد مطالعه: شهر ياسوج)
اصغر ميرفردي
فروغ فرجي
3 13940909154635000284 بازاريابي اجتماعي، رهيافتي جهت تغيير نگرش‌ها نسبت به دوره نظام وظيفه عمومي
طهمورث حسنقلي‌پور
مرتضي انوشه
سيدمجتبي موسوي نقابي
سيدعلي حسيني
4 13940909155055000285 بررسي جايگاه تفكر انتقادي در منابع دانشگاهي ـ مطالعاتي رشته جامعه‌شناسي
شهناز هاشمي
سمانه سادات سديدپور
5 139409091552425000287 بازشناسي مفهوم سوغات در گردشگري مذهبي
فرامرز نودهي
حسين بهروان
علي يوسفي
احمد محمدپور
6 139409091556485000288 شهررسانه‌اي؛ از هم‌ازفزايي صنعت رسانه تا توسعه اقتصاد دانش‌محور (بررسي تطبيقي سه شهر رسانه‌اي درمنطقه خاورميانه)
احسان پوري
علي‌اكبر فرهنگي
محمد سلطاني‌فر
عباس طلوعي اشلقي
7 13940909160165000290 تحليل كيفي پيوند حمايت اجتماعي و تغذيه با شير مادر در بين مادران شاغل شهر اصفهان
سعيده الهي‌دوست
علي رباني