فهرست مقالات


شماره 11 سال 3
تابستان 1393
دانلود فایل

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1394091091095000292 واكاوي نوع نگاه به نهاد مسجد در سياست‌هاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
حسين عبدالملكي
مجيد سليماني ساماني
احمد نادري
2 13940910916165000294 ارائه چارچوبي براي نظام و محدوده خط‌مشي‌گذاري، ‌تصميم‌گيري و عمل در فضاي مجازي
سيدمهدي الواني
حسين خنيفر
حامد حاجي ملاميرزايي
سيدمهدي ميري
3 1394091092185000296 فراتحليل رابطه هويت ملي و هويت قومي در ايران
فروزنده جعفرزاده‌پور
حسين حيدري
4 13940910938285000300 بررسي عوامل مؤثر بر ارتقاي هويت ملي دانشجويان (مطالعه موردي: دانشجويان مديريت امور فرهنگي دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي رشت)
سيدرضا صالحي اميري
محمدباقر نوبخت حقيقي
طاهره ذره‌پرست ملكزاده
5 13940910949515000302 كنوانسيون حفظ و ترويج تنوع بيان‌هاي فرهنگي و رويكرد جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اروپا نسبت به آن
مجيد وحيد
مريم اسماعيلي‌فرد
6 13940910956205000303 هويت جمعي جوانان و برساخت جامعه‌پذيري جنسيتي، خانوادگي و طبقاتي (مطالعه موردي: جوانان 29-15 ساله استان گلستان)
فرح تركمان
محمدرضا نعيمي
7 13940910104215000304 بررسي عوامل اثرگذار بر فرهنگ تئاتر و تعيين جايگاه آن در اوقات فراغت اقشار مختلف شهر تهران
روح‌الله جعفري
محمود عزيزي
محمدباقر نوبخت حقيقي