فهرست مقالات


شماره 10 سال 3
بهار 1393
دانلود فایل

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13940914101955000341 شرمساري بازپذيركننده به‌مثابه راهبرد فرهنگي در كنترل جرم
اكبر عليوردي‌نيا
محمدرضا حسني
2 139409141022595000342 نقدي بر شيوه بهره‌گيري از ماتريس SWOT در تحقيقات راهبردي توسعه در ايران
مسعود عالمي نيسي
3 139409141027425000343 تأثير تعاملات ادبي و بسيج منابع در شكل‌گيري گفتمان ادبيات داستاني سياسي در دهه‌هاي چهل و پنجاه شمسي
اصغر احمدي
فردوس آقاگل‌زاده
محمدعلي خليلي
حسينعلي قبادي
محمدرضا جوادي يگانه
4 139409141032215000344 بررسي تأثير كنترل اجتماعي بر نگرش جوانان 29-18 ساله به مصرف مشروبات الكلي در شهر بهبهان
مريم مختاري
سعيد پورزارع
5 139409141034575000345 بهار عمل و زمستان آسايش: كردار‌شناسي بيداري اسلامي از منظر ارتباطات جمعي
حسين سرفراز
مجيد بهستاني
6 139409141037185000346 ارزيابي پيامدهاي اجتماعي ـ زيست‌محيطي استفاده از مواد شيميايي در فعاليت كشاورزي
محدثه جليلي كناري
صادق صالحي