فهرست مقالات


شماره 16 سال 4
پاییز 1394
دانلود فایل

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1394100911815001575 بررسي تجربي رابطه دينداري، خودكنترلي و رفتار انحرافي
اكبر عليوردي‌نيا
رحمت‌الله معمار
سيمين نصرتزهي
2 139410091458435001584 مطالعه اثر دينداري بر پايبندي اخلاقي در يك جمعيت دانشجويي
سيدحسين سراج‌زاده
فرشيد رحيمي
3 1394100915225001586 نظام «نگرش ـ آينده‌پژوهي» اسلامي
محمدرحيم عيوضي
عبدالرحيم پدرام
4 13941009155345001587 بررسي و مقايسه وضعيت هويت دانشجويان ترم اوّل و ترم آخر واحدهاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي شهر تهران
سيمين دركي
حميدرضا آراسته
5 13941009158295001589 نقش چارچوب‌هاي شناختي مديران در شكل‌گيري چشم‌انداز سازمان با كمك نظريه‌پردازي داده‌بنياد در سازمان‌هاي خدماتي ايران
محمدحسين نقوي
شاهين جعفرپور
6 139410091511495001590 ويژگي‌هاي فراغتي و كاركردي خانواده و تأثير آن بر رضايت از زندگي خانوادگي (مورد مطالعه: خانواده‌هاي شهر كرمان)
سعيده گروسي
سميه سبزعلي‌پور
محمدحسن شمس‌الديني
7 139410091514575001592 فراتحليل تحقيقات درباره تأثير بعد خانوار بر موفقيت تحصيلي فرزندان (آيا فرزند بيشتر موجب موفقيت تحصيلي كمتر مي‌شود؟)
مسعود عالمي نيسي
8 139410091516535001593 انقلاب اسلامي و انكشاف منطق تاريخ ايران (تأملي در نسبت انقلاب اسلامي با ايران)
ْسيدجواد طاهايي
9 139410091518315001594 عوامل اجتماعي مؤثر بر شادماني اجتماعي معلمان شهر اصفهان
منصور حقيقتيان