فهرست مقالات


شماره 17 سال 5
زمستان 1394
دانلود فایل

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139412251139395001883 تحليل وضعيت شبكه‌هاي اجتماعي مجازي بر اساس مدل SWOT
نجات اميري
اصحاب حبیب زاده
2 13941225114665001884 گونه‌شناسي كاربران رسانه‌هاي اجتماعي
محمدسعيد ذكايي
محمدحسين حسني
3 139412251151295001885 تحليل جامعه‌شناختي پيامدهاي رسانه‌هاي اجتماعي بر ارزش‌هاي جوانان ايراني
صمد رسول‌زاده اقدم
سيداحمد ميرمحمدتبار
سيمين افشار
صمد عدلی پور
4 139412251157565001886 شناسايي و رتبه‌بندي ميزان موفقيت شبكه‌هاي اجتماعي در ايفاي نقش‌هاي آموزشي از نظر نخبگان رسانه
مستوره عزت‌زاده
علي ربيعي
علي‌اكبر فرهنگي
محمد سلطاني‌فر
5 1394122512525001887 ارائه الگويي جهت سياست‌گذاري فرهنگي رسانه‌ها در ايران
شهرود اميرانتخابي
سيدرضا صالحي اميري
محمد سلطاني‌فر
علي‌اكبر رضايي
6 139412251211405001888 تحليل محتواي پيامك‌هاي تلفن همراه دانشجويان دانشگاه‌هاي شهر آستارا و تالش
سوده مقصودي
ثريا پورنصيري
7 139412251216235001889 بررسي جغرافياي الگوي رأي‌دهي در ايران (با تأكيد بر انتخابات دوره هفتم تا يازدهم رياست جمهوري)
سعيده اميني
8 139412251220505001890 علل پايداري و گسترش شبكه‌هاي هرمي در دهۀ 1380 (پژوهشي كيفي از تجربه فعالان شبكه كوئست در تهران)
آرش نصراصفهاني
اسماعيل غلامي‌پور
اسماعیل شیرعلی
9 13941225122695001891 بررسي ميزان شناخت كارشناسان فرهنگي از اهداف فرهنگي سند چشم‌انداز 1404 و رابطه آن با احتمال تحقق اهداف فرهنگي سند
سوره شاهعلي‌زاده
شهناز هاشمي