فهرست مقالات


شماره 19 سال 5
تابستان 1395
دانلود فایل

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139507051039435002306 منابع قدرت نرم در سياست‌هاي كلي نظام؛ موردكاوي سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران
سیدمحمدجواد قربی
علی اکبر جعفری
2 13950705114135002307 شناسايي عوامل تأثيرگذار بر اثربخشي تبليغات فرهنگي بر مبناي نظريه‌ برخاسته از داده‌ها و ارائه الگوي اثربخشي تبليغات‌فرهنگي
مریم سهرابی رنانی
علي رشيدپور
اکبر اعتباریان
3 139507051139435002310 بررسي جايگاه و نقش راهبردي دين در جامعه‌هاي آينده؛ واكاوي مطالعات جامعه‌شناختي دين با تأكيد بر رويكرد دين به مثابه انتخابي عقلاني
عباس اسکوئیان
مرتضی رستمی
4 13950705114795002312 تبيين عوامل اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر فرهنگ شهروندي شهروندان تهراني در سال 1393
محسن نیازی
مرتضی جعفرپور
5 139507051152195002313 مطالعه جامعه‌شناختي رابطه دينداري و اعتماد اجتماعي با گرايش به ايثارگري در استان كهگيلويه و بويراحمد
بيژن زارع
هومان دانشپذیر
6 13950705131605002319 بررسي عوامل مؤثر بر ميزان تقديرگرايي در نواحي روستايي (مطالعه موردي: شهرستان كنارك)
هادی راستی
اسماعیل رحمانی
7 139507051320355002321 ارزيابي سياست‌هاي حمل و نقل شهري ايران (مورد مطالعه: تحليل محتواي مصوبات شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهر تهران)
مهسا حاجیانی
مرتضی خلیلی
8 139507051324125002323 شايعه و عوامل اجتماعي مؤثر در پذيرش آن
فرح ترکمان
زینب شهابی
9 139507051327345002324 تحليل اجتماعي الگوهاي مصرف انرژي در شهر تهران
سیدامیر طالبیان
محسن ابراهیم‌پور
احمد ملاکی
10 139507051332315002325 عوامل مؤثر بر سرانه مصرف آب خانواده‌هاي تهراني
حسن دهقان
ناصر پوررضا کریم‌سرا