اعضای هیات تحریریه

 

سردبیر

غلامرضا جمشیدیها

جامعه شناسی استاد تمام/عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/fa/~gjamshidi
gjamshidiut.ac.ir
66971175