اعضای هیات تحریریه

 

سردبیر

محمد باقر خرمشاد

علوم سیاسی استاد تمام/عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

simap.atu.ac.ir/cv/9693124/
mb.khorramshadgmail.com
66971175