اعضای هیات تحریریه

 

اعضای هیات تحریریه

حمید پارسانیا

جامعه شناسی دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه تهران

h.parsaniayahoo.com


کتاب‌های تالیفی

فصلی از کتاب

کتاب های غیر از تالیف و ترجمه

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

فعالیت‌های اجرایی