داوران

اسامی داوران فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرایش

وابستگی

اردشیر انتظاری

دانشیار

علوم اجتماعی

دانشگاه علامه طباطبایی

علی آدمی

دانشیار

علوم سیاسی

دانشگاه علامه طباطبایی

سید  مجتبی امامی

استادیار

گروه مدیریت دولتی

دانشگاه امام صادق (ع)

سید مجید امامی

استادیار

مطالعات فرهنگی و ارتباطات

دانشگاه امام صادق (ع)

علیشیر احمدی

 

علوم اجتماعی

دانشگاه علامه طباطبایی

بهرام آجرلو

استادیار

معماری

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

ابراهیم برزگر

استاد

علوم سیاسی

دانشگاه علامه طباطبایی

حسن بشیر

استاد

فرهنگ و ارتباطات

دانشگاه امام صادق (ع)

بهرام بیات

استاد

جامعه شناسی سیاسی

دانشگاه دفاع ملی

فاطمه بیگم رضازاده

مدرس

تاریخ وفلسفه آموزش وپرورش

دانشگاه الزهرا

سهیلا پروین

استاد

اقتصاد

دانشگاه علامه طباطبایی

محمد حسین پناهی

استاد

علوم اجتماعی

دانشگاه علامه طباطبایی

هادی خانیکی

استاد

علوم ارتباطات:

دانشگاه علامه طباطبایی

ابوالحسن خلج منفرد

دکتری

علوم سیاسی

دانشگاه تهران

غلامرضا خواجه سروی

استاد

علوم سیاسی

دانشگاه علامه طباطبایی

علی خورسندی طاسکوه

استادیار

نظام ارتباطی آموزش در ایران

دانشگاه علامه طباطبایی

غلامرضا جمشیدیها

استاد

علوم سیاسی

دانشگاه تهران

مسعود درودی

دکترای

سیاستگذاری عمومی

دانشگاه تهران،

نیکو دیالمه

دانشیار

الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه امام صادق (ع)

غلامرضا ذاکرصالحی

دکتری

حقوق اسلامی

دانشگاه تهران

محمد مهدی ذوالفقارزاده

استادیار

مدیریت

دانشگاه تهران

محسن رفیعیان

استادیار

شهرسازی

دانشگاه یزد

عباسعلی رهبر

دانشیار

علوم سیاسی

دانشگاه علامه طباطبایی

محمدرضا رضایی

استادیار

شهرسازی

دانشگاه یزد

سعید غیاثی ندوشن

دانشیار

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

دانشگاه علامه طباطبایی

سید محمد شبیری

 

محیط زیست

دانشگاه پیام نور

فاطمه صغری شفیعی

استادیار

فرهنگ و ارتباطات

دانشگاه امام صادق (ع)

محمدحسن صنعتی

دکتری

جغرافیای سیاسی

 

محمدرضا کرامتی

دانشیار

مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌

دانشگاه تهران

علی کریمی  مله

استاد

علوم سیاسی

دانشگاه مازندران

علی کمیجانی

دکتری

آینده پژوهی

آموزش و پرورش

محمد کمیلی

استادیار

برنامه ریزی شهری ،شهرسازی،منظرشهری،گردشگری شهری،شهراسلامی

جهاد دانشگاهی

محبوبه مباشری

دانشیار

علوم اجتماعی

دانشگاه الزهرا

حمیدرضا ملک محمدی

استاد

علوم سیاسی

دانشگاه تهران

حسین محبوبی منش

استادیار

علوم ارتباطات

دانشگاه علوم انتظامی امین

مهدی صادقی شاهدانی

استاد

اقتصاد

دانشگاه امام صادق (ع)

سعید مذبوحی

استادیار

علوم تربیتی رویکرد فرهنگی

دانشگاه علامه طباطبایی

جعفر هزارجریبی

استاد

جامعه شناسی

دانشگاه علامه طباطبایی

حسین نظم فر

دانشیار

برنامهریزی شهری

دانشگاه محقق اردبیلی

محبوبه موسیوند

 

استادیار

مطالعات اجتماعی و توسعه

دانشگاه امام صادق (ع)

حمید محمدی

استادیار

شهرسازی

دانشگاه یزد

شریف مطوف

استادیار

معماری

گروه معماری دانشگاه شهید بهشتی 

علی مرشدی زاد

دانشیار

مطالعات سیاسی و اجتماعی

دانشگاه شاهد

میترا راه نجات

استادیار

سیاست‌گذاری و اقتصاد سیاسی

دانشگاه علامه طباطبایی

حسین میرزایی

استادیار

مطالعات فرهنگی

دانشگاه علامه طباطبایی

اصغر محمدی فاضل

استادیار

مطالعات فرهنگی

رییس انیستیتو علوم و فناوری اکو

یعقوب احمدی

دانشیار

علوم اجتماعی

دانشگاه پیام نور

محمدرضا کرامتی

دانشیار

مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌

دانشگاه تهران

محمد حسین پناهی

استاد

علوم اجتماعی

دانشگاه علامه طباطبایی

اکرم رجبی

کارشناسی ارشد

جرم شناسی شهری

 

محمدرضا رضوانی

استاد

جغرافیا

دانشگاه تهران

محمد زرشگی

استادیار

محیط زیست

واحد کرج

کمال سخدری

استادیار

مدیریت کارآفرینی

دانشگاه تهران

نهال نفیسی

استادیار

مطالعات فرهنگی, علوم اجتماعی

دانشگاه علامه طباطبایی

محمد تقی کرمی قهی

استادیار

مطالعات زنان, علوم اجتماعی

دانشگاه علامه طباطبایی

آناهیتا سیفی

استادیار

مطالعات زنان, علوم اجتماعی

دانشگاه علامه طباطبایی

تقی آزاد ارمکی

استاد

علوم اجتماعی

دانشگاه تهران

حمیدرضا جلائی پور

دانشیار

علوم اجتماعی و جامعه شناسی

دانشگاه تهران

سهیلا صادقی فسائی

دانشیار

جامعه شناسی

دانشگاه تهران

ابراهیم فیاض

دانشیار

علوم اجتماعی و جامعه شناسی

دانشگاه تهران

عباس نرگسیان

استادیار

مدیریت دولتی

دانشگاه تهران

فیروز رازنهان

استادیار

مدیریت رفتار سازمانی

دانشگاه تهران

محمد توحیدفام

دانشیار

علوم سیاسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ابراهیم حاجیانی 

دانشیار

علوم سیاسی

دانشگاه شاهد

محمد فاضلی

استادیار

جامعه‌شناسی

دانشگاه شهیدبهشتی

مجید احتشامی

استادیار

منبع آب و محیط زیست

دانشکده عمران خواجه نصیر

سیدمحمد شبیری

استادیار

منبع آب و محیط زیست

دانشگاه پیام‌نور

کیامرث جهانگیر

استادیار

علوم سیاسی

دانشگاه تهران

علی احمدی

-

جغرافیای فرهنگی

دانشگاه امام صادق