نویسنده = افسانه زمانی مقدم
ارائه مدل کنش اجتماعی بر اساس الگوی آجیل پارسونز در نظام مهندسی ایران

دوره 11، شماره 3، آذر 1401، صفحه 255-281

10.22034/scs.2022.154438

علیرضا محمدی؛ افسانه زمانی مقدم؛ سید عبدالله سجادی جاغرق؛ غلامرضا معمارزاده طهران