نویسنده = بهبود یاری قلی
جایگاه مؤلفه‌های حقوق تربیتی در کتاب‌های درسی دوره ابتدایی

دوره 8، شماره 1، تیر 1398، صفحه 299-323

بهبود یاری‌قلی؛ معصومه عباسی چوبتراش؛ سحر عباسی


ادراک معلمان از پیامدهای خشونت و راهکارهای کاهش آن در مدارس: پژوهش پدیدارشناسی

دوره 6، شماره 3، آذر 1396، صفحه 77-108

بهبود یاری‌قلی؛ محمد حرفتی سبحانی؛ جواد قصاب‌زاده؛ فاطمه سیوانی‌زاد؛ حبیبه رحیمی


تحلیل محتوای کتاب‌های درسی دوره ابتدایی از منظر توجه به دیگری

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396

بهبود یاری قلی؛ سید احمد حسینی؛ صادق صیادی