نویسنده = فاطمه عزیزآبادی فراهانی
تبیین و اعتباریابی الگوی مسئولیت اجتماعی رسانه‌ی ملّی در تقویت همگرایی اقوام استان سیستان و بلوچستان

دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 189-221

مسعود فاضلی رستم پور؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی؛ حمیدرضا حسینی دانا؛ علی‌اکبر فرهنگی


شناسایی و رتبه‌بندی موانع مدیریت اطلاعات فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دوره 7، شماره 3، آذر 1397، صفحه 349-366

سیدمحسن میر؛ عباسعلی قیومی؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی