کلیدواژه‌ها = مشارکت اجتماعی
تدوین و تنظیم ویژگی‌های مدل ساختاری رسانه‌ای برای شرایط تحریم

دوره 3، شماره 4، اسفند 1393

رضا کیمیایی؛ زهرا خرازی‌آذر؛ محمد سلطانی‌فر


بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی شهروندان شهر یاسوج

دوره 2، شماره 1، خرداد 1392

اصغر میرفردی؛ سیروس احمدی؛ محمدحسین ابتکاری