کلیدواژه‌ها = هویت ملی
مطالعه جامعه‌شناختی سبک زندگی قوم بلوچ ایرانی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 163-199

پیمان علی محمدی


فراتحلیل رابطه هویت ملی و هویت قومی در ایران

دوره 3، شماره 2، شهریور 1393

حسین حیدری؛ فروزنده جعفرزاده‌پور


بررسی عوامل مرتبط با هویت ملی و هویت قومی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه تبریز)

دوره 2، شماره 4، اسفند 1392

توکل آقایاری هیر؛ حسین میرزائی؛ سجاد قربانپور