کلیدواژه‌ها = سرمایه فرهنگی
عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی: فراتحلیل پژوهش‌ها

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 31-66

10.22034/scs.2022.155479

طاها عشایری؛ طاهره جهان پرور


رابطه سرمایه فرهنگی و مهارت حل مسئله در بین دانشجویان

دوره 2، شماره 4، اسفند 1392

سیروس احمدی؛ مریم درفشان