موضوعات = تغییرات فرهنگی
بررسی راهبردی ساختار قدرت در شبکه کنشگران مساله هفتم آبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1402

10.22034/scs.2023.393954.1433

قربانعلی سبکتکین؛ ایرج حق ندری


شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر در شکل‌گیری فرهنگ جهش تولید با روش دلفی فازی

دوره 9، شماره 3، آذر 1399، صفحه 71-101

رضا سپهوند؛ صابر تقی پور؛ معصومه مومنی مفرد