موضوعات = سیاست‌های جمعیتی
بررسی چرخه‌ی سیاست‌گذاری افزایش‌جمعیت در جمهوری اسلامی ایران (با تمرکز بر دوره ی چهارم سیاست‌های جمعیتی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1402

10.22034/scs.2023.388086.1418

روح اله اسلامی؛ محبوبه فرخاری


نقش شاخصهای توسعه ای در تحولات و سیاستگذاری جمعیتی : با تأکید بر ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1402

10.22034/scs.2023.393589.1428

اصغر میرفردی


پیش بینی جمعیت و تحلیل پویا از تحولات ساختار جمعیتی در ایران (سال 1355 الی 1455)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1402

10.22034/scs.2023.386882.1412

عمران قیصر؛ سیما اسکندری سبزی؛ علی سلمانپور زنوز؛ سید یوسف حاجی اصغری


سیاست های ژاپن در مواجهه با سالخوردگی جمعیت: درس‌هایی برای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1402

10.22034/scs.2023.398841.1447

ناهید پوررستمی؛ رقیه رهبری فرد؛ موژان لرکلانتری؛ فاطمه ترابی


بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر افزایش سن ازدواج با تمرکز بر الزامات و بایسته های سیاستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1402

10.22034/scs.2023.399237.1449

نصیبه اسمعیلی؛ حجیه بی بی رازقی نصرآباد


پهنه‌بندی و تبیین توسعه پایدار اجتماعی- انسانی مناطق روستایی استان چهار محال بختیاری با مدل تاپسیس

دوره 9، شماره 3، آذر 1399، صفحه 137-164

علیرضا انصاری اردلی؛ رسول محمدرضایی؛ حسین یادآور