راهبردهای برنامه‌ریزی صنایع فرهنگی بومی؛ رویکردها، اصول، و الگو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار جامعه‌شناسی گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

 


 

امروزه صنایع فرهنگی از اهمیت روزافزونی برخوردار است و در آیندۀ اقتصاد و فرهنگ جهان نیز نقش کلیدی‌ای بازی خواهد کرد. هدف عمده کشورهایی که آینده اقتصادی خود را برپایۀ صنایع فرهنگی برنامه‌ریزی می‌کنند، نخست، حفظ و گسترش فرهنگ خودی و سپس، پویایی اقتصادی است. با درنظر گرفتن هندسه اجتماعی و فرهنگی انقلاب اسلامی ایران، حفظ و گسترش فرهنگ خودی در اولویت قرار دارد و برای رسیدن به این هدف باید به سیاستگذاری در صنایع فرهنگی پرداخت. افزون‌براین، با توجه به اینکه برنامه‌ریزی سال‌های اخیر اقتصاد ایران در راستای اقتصاد مقاومتی است، پویایی صنایع فرهنگی می‌تواند به رشد درون‌زای اقتصادی کشور کمک کند و درنتیجه، در راستای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی به‌کار آید.
این پژوهش از طریق تحلیل مضمون 35 مصاحبه عمیق با متخصصان و دست‌اندرکاران صنایع فرهنگی انجام شده است. با استفاده از روش تحلیل مضمون، 4 مضمون کلی به‌عنوان شاخص صنایع فرهنگی شناسایی شده‌اند که عبارتند از: گسترش گفتمان انقلاب اسلامی، پویایی اقتصاد شهری، مردمی بودن، و مشارکتی بودن. همچنین، هریک از مضمون‌ها در 5 حوزۀ کلیدی برای بهره‌برداری از صنایع فرهنگی بومی، شناسایی شده است که شامل حوزه‌های تولید، زیرساخت، بازار، سرمایه‌گذاری، و آموزش‌و‌پرورش حرفه‌ای است و ذیل هریک، راهبردها و پیشنهادهایی ارائه شده است. مهم‌ترین پیشنهادهای مطرح‌شده شامل مواردی مانند ایجاد برنامه سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید، ایجاد نظام ثبت آثار و خلاقیت‌های فرهنگی و هنری شهر، ایجاد دبیرخانه یا شورای توسعۀ صنایع فرهنگی، و ایجاد صندوق سرمایه‌های خطرپذیر است.

تازه های تحقیق

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Native Cultural Industry Planning Strategies; Approaches, Principles, and Patterns

نویسندگان [English]

  • Milad pourrajabi 1
  • Hossein Mirzaie 2
  • Mohammad Javad Yadollahi Zadeh 1
1 PhD candidate of Sociology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor of Sociology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

 


 

Today, the cultural industries are increasingly important and will play a key role in the future of the world economy and culture. The main purpose of countries planning their economic future based on cultural industries is to preserve and develop their own culture first, and then economic dynamics. Taking into account the social and cultural geometry of the Islamic Revolution of Iran, preserving and developing one's own culture is a priority, and policy making in the cultural industries must be pursued. In addition, given that the planning of the Iranian economy in the recent years is in line with the resistive economy, the dynamics of cultural industries can contribute to the endogenous economic growth of the country and, consequently, be used to implement the resistive economy.
This research was conducted through the analysis of the content of 35 in-depth interviews with cultural industry experts and practitioners. Using the content analysis method, four general themes have been identified as indexes of the cultural industries, which include: spreading the discourse of the Islamic Revolution, the dynamics of the urban economy, being popular, and participatory. Each of the themes has also been identified in five key areas for the exploitation of indigenous cultural industries, including the areas of production, infrastructure, market, investment, and vocational education, and each has provided strategies and suggestions. The most important proposals include the creation of a new technology investment program, the creation of a city's cultural and artistic creativity register, the creation of a secretariat or council for the development of cultural industries, and the creation of a venture capital fund.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution Discourse
  • Cultural Policy Making
  • Cultural Industries
  • Thematic Analysis
 
 
از صنایع فرهنگی تا صنایع خلاق (1387)، اداره کل تبلیغات اسلامی قم.
استراتژی‌های توسعه صنایع فرهنگی ایالت ساسکاچیوان کانادا (1388)، ترجمه اندیشکده آصف.
استراتژی‌های توسعه صنایع فرهنگی سنگاپور (1388)، ترجمه اندیشکده آصف.
استراتژی‌های توسعه صنایع فرهنگی لندن (1388)، ترجمه اندیشکده آصف.
برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی.
برنامه پیشنهادی ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی.
برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی.
سیدعلوی، سیدمحمد؛ بهجت، ابوالفضل (1393)، «بررسی سیاست‌های فرهنگی ایران و ایتالیا در حوزه صنایع فرهنگی، گردشگری، و هنرهای نمایشی با رویکرد تطبیقی»، مجله مدیریت فرهنگی، دوره هشتم، شماره بیست‌و‌چهارم.
قلعه‌نویی، محمود (1394)، «بازآفرینی شهری از طریق محله‌های فرهنگی برای حضور در صنایع خلاق»، شهر پایدار، دوره 2، شماره 1.
کریمی، غلامرضا (1388)، «نقش صنایع فرهنگی در هویت‌بخشی به امت اسلامی»، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 24.
گل‌محمدی، احمد (1381)، جهانی‌شدن، فرهنگ و هویت، تهران: نشر نی.
مولانا، حمید (1388)، «تعریف و ادبیات صنایع فرهنگی به‌عنوان کلید پیشرفت»، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 23.
واعظی، منصور (1388)، «صنایع فرهنگی و فرهنگ عمومی»، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 23.
بوردیو، پی‌یر (1390)، تمایز، نقد اجتماعی قضاوت‌های ذوقی، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: نشر ثالث.
سپهرنیا، رزیتا (1387)، «طراحی الگوی اندازه‌گیری سرمایه فرهنگی در ایران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
 
Braun, V. Clarke, V (2006), Using Thematic Analysis In Psychology, Vol 3.
Cheng, S.-W. (2006), "Cultural Goods Creation, Cultural Capital Formation, Provision of Cultural Services and Cultural Atmosphere Accumulation", Journal of Cultural Economics, No.30.
Colebatch. H. K (2002), Whats the Alternative? In Policy, Open University Press.
Cultural Times (2015), Network Published By CISAC.
Fung, A. Iwabuchi, K (2017), Global Game Industries, Palgrave Macmillan.
Hartly, j. Potts, J (2013), Key Concepts in Creative Industries, Sage.
Horkheimer. M, Adorno T. (2002), Dialectic of Enlightenment, Stanford Univercity Press.
Keane, Michael (2013), Creative Industries in China, Polity Press.
Moeller, K. (2009), "Intangible and Financial Performance: Causes and Effects", Journal of Intellectual Capital, 10(2).
O’Brien, Dave (2013), Cultural Policy-Management, Value and Modernity in the Creative Industries, London and New York: Routledge.
O’Connor, J (2011), Arts and Creative Industries, Sydney: Astralia Council for The Arts.
Rössel, J. (2011), "Cultural Capital and the Variety of Modes of Cultural Consumption in the Opera Audience", The Sociological Quarterly, 52(1).
Thompson, Arthur and Strickland, a.j (2003), Strategic Management: Concept and Cases, New York: Mcgrow hill.