تأملی بر یافته‌های پژوهشی فراغت زنان از منظر جامعه‌شناسی

نویسنده

چکیده

این مقاله با مرور پژوهش‌های صورت گرفته مرتبط با فراغت زنان و تحلیل ثانویه یافته‌های میدانی آنان در قالب تحقیقات کوچک‌مقیاس و نیز تحقیقات پهن‌دامنه از یک سو و ارائه آمارهای جهانی فراغت بر حسب داده‌های در دسترس سازمان‌ها و مؤسسات بین‌المللی، به مطالعه تطبیقی فراغت زنان پرداخته و تصویری از وضعیت چگونگی پرداختن به فعالیت‌های فراغتی و نیز موانع فراغت زنان در ایران به دست می‌دهد. داده‌ها بر حسب دوره زندگی زنان ارائه شده و فراغت زنان جوان، میانسال و سالمند را از یکدیگر بازمی‌شناسد. یافته‌ها نشان می‌دهد: فراغت مانند سایر اُبژه‌های اجتماعی تحت تأثیر متغیرهای ساختاری چون طبقه و جنسیت است. رواج برخی الگوهای فراغتی، امتداد انتظارات از نقش سنتی زن را منعکس می‌سازد. در مجموع ضعف‌های اطلاعاتی موجود و نیز فقدان سیاست‌ها و امکانات فراغتی مخاطب‌محور، ضرورت انجام مطالعات جامع‌نگر با توجه به ورود فناوری‌های نوین ارتباطی و نیز فعالیت‌های فراغتی جدید به‌منظور برنامه‌ریزی‌های استراتژیک را ایجاب می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Reflection on Research Findings of Women’s Leisure

چکیده [English]

From various perspectives, leisure is a considerable theme in sociological studies. Because of key social roles of women such as motherhood and wifehood, leisure finds its niche in recent gender studies. This article is written to review related scientific sociological researches in Iran and secondary analyzing of their data regarding to international large scale surveys to show the condition of women’s leisure and its challenges in Iran. Findings have been sorted out to lifetime of women as young, middle age and old women activities.;
Results show leisure just like other social objects are affected by structural variables such as gender and class. Popularity of some leisure patterns follows the expectation and perception of women as in traditional roles. In conclusion, information gap and lack of on-demand leisure policies necessitate plenary studies to consider latest communication technologies and new leisure activities among men and women.;

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leisure
  • Recreation
  • women’s leisure
  • Lifetime
  • division of housework